Журнал «Археологія» приймає до друку оригінальні статті на археологічну та історичну тематику, написані української мовою (інша мова можлива за згоди редколегії). Готуючи статтю для журналу автори повинні дотримуватись такої структури подачі матеріалу (пункти І—ІІ) та його оформлення (пункти ІІІ—V).

І. Зміст статті (рубрики «Статті», «До історії стародавнього виробництва»,
«Київські старожитності», «Дискусії», «Історія науки»)

 1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-теоретична та практична значимість, з урахуванням основних завдань сучасної археології та історії.
 2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з цієї проблеми дослідниками, наскільки ця тема висвітлювалась в літературі. Показується актуальність обраної теми (абсолютне не висвітлення, окремі не з’ясовані питання, положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора із загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо).
 3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.
 4. Виклад змісту статті має бути логічним, послідовним, із зазначенням культурної приналежності використаного нового матеріалу та його датування. Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на аналогії та літературу.
 5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, графіки, діаграми тощо, які повинні мати вказівку на джерела, на підставі яких вони зроблені.
 6. Стаття повинна носити творчий, самостійний характер, виключати будь-яку спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково посилатися на них, розміщуючи такі посилання у хронологічному порядку.
 7. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити новизну та внесок автора у розв’язання зазначеної проблеми.

ІІ. Зміст публікації (рубрики «Публікації археологічного матеріалу»;
«Охорона пам’яток археології»)

 1. До цих рубрик подаються роботи, присвячені публікації нового матеріалу, або результатам опрацювання та класифікації певної групи матеріалів.
 2. Дається короткий огляд досліджень, які вже проводились на пам’ятках, або у яких вже розглядалась досліджувана група матеріалів. Пояснюються причини проведення польових або камеральних досліджень, показується їх актуальність.
 3. Визначається мета роботи.
 4. Публікація матеріалу повинна базуватися на загальноприйнятій системі опису знахідки або гру­пи знахідок. Наведені аналогії повинні бути перевіреними автором.
 5. Подана до друку публікація повинна закінчуватися висновками. Вони, як правило, стосуються датування та визначення культурної приналежності поданого у статті матеріалу.

ІІІ. Подання рукопису до редакції журналу

 1. Рукопис статті подається до редакції журналу в паперовому варіанті у двох примірниках та в електронному вигляді на електронному носії. Електронний варіант статті повинен повністю відповідати паперовому варіанту. Рукопис має бути підписаний всіма співавторами або відповідальним представником.

До рукопису необхідно додавати:

 1. Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або на сайті журналу). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.
 2. Відомості про кожного з авторів — прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти).
 3. Носій інформації з текстом статті, рисунками, таблицями, відомостями про авторів у електронному вигляді.

ІV. Вимоги до оформлення статті

 1. Параметри оформлення тексту: кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, гарнітура Times New Roman. Для передачі символів можна застосовувати інші шрифти, але обов’язково вказувати які саме та перевіряти, чи читаються вони у роздрукованому варіанті статті.
 2. Титульну сторінку слід оформити у такому вигляді:

– УДК;
– автор(-ри), дані про яких подаються у посилання вкінці сторінки. Вказується ПІБ повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, електронна адреса, контактний телефон (для потреб редакції);
– назва статті;
– анотація українською мовою (2—3 речення), що коротко описує тему та мету статті;
– ключові слова (не більше 8 слів).

 1. Обсяг статті не повинен перевищувати одного друкованого аркуша (40 тис. знаків з пробілами).
 2. Посилання в тексті подаються напівкодом у круглих дужках: (Сон, Шейко 2016, с. 79). Кома перед роком не ставиться. Якщо джерело містить трьох і більше авторів: (Пуголовок та ін. 2015)— джерело українською мовою; (Черненко и др. 2004, с. 112)— російською; (Smith et al. 2012) — англійською.
 3. Список використаних джерел мовою оригіналу оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015:Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016). Список розміщується одразу після тексту в алфавітному порядку та містити вичерпну інформацію про джерело:

Сон Н.О., Шейко І.М. Металеві лампи з Ольвії та Тіри. Археологія. 2016, № 4, с. 79—87.

 1. Обов’язково слід вказувати місто видання повністю, прізвище відповідального редактора (у збірках), перекладача тощо.

Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев, 1987.

Козак О.Д., Шульц М. Людські жертвоприношення на зольниках Більського городища. Більське городище та його округа (відпов. ред. Є.В. Черненко). Київ, 2006, с. 77—100.

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. Москва, 2006.

 1. Зверніть увагу, що список скорочень подавати не потрібно, замість нього всі абревіатури мають бути розшифровані у тексті і у списку літератури (АДУ, АДІУ, УІЖ, РА, ВДИ та ін. слід писати повністю):

Шрамко И.Б. Колчанный набор из погребения конца VI в. до н. э. могильника Скоробор. Археологія і давня історія України. 2016, вип. 2 (19), с. 270—279.

 1. Список літератури повинна складатись лише з тих джерел, на які є посилання у тексті. У зв’язку з цим, редакція просить авторів ретельно звіряти посилання зі списком літератури.
 2. Після списку літератури подається резюме російською та англійською мовами розміром 1200–1800 знаків. Резюме відображає послідовну логіку опису результатів, описує основну мету дослідження та підсумовує найбільш значимі результати. Воно повинно містити: автора(-ів), дані про автора(-ів), назву статті, текст, ключові слова. Усі пункти мають бути перекладені.
 3. УВАГА! Після резюме під заголовком References у алфавітному порядку подається другий список літератури транслітерований латиницею або перекладений, якщо джерело вже має опублікований переклад. Потрібно використовувати офіційну транслітерацію, затверджену Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. Рекомендований для складання References ресурс: https://www.slovnyk.ua/translit.php

Bessonova S.S. Religioznyie predstavleniia skifov. Kyiv, 1983.
Kuza A.V. Malyie goroda Drevnei Rusi. Moskva, 1989.
Son N.O., Sheiko I.M. Metal Lamps from Olbia and Tyras. Arkheolohiia. 2016, no. 4, pp. 79-87.

 1. У References додаткова інформація про джерело пишеться через кому. Назва журналу та збірки виділяється курсивом. Не припустимо використовувати: «—», «//», «/». Зверніть увагу, що назви міст подаються повністю.
 2. Вимоги до оформлення рисунків та таблиць
 3. Автор подає до редакції готові скомпоновані рисунки. Їх кількість не повинна перевищувати 50 % загального обсягу статті. При компонуванні рисунків для розрахунку зручного масштабу автор повинен врахувати розміри полоси набору журналу (ширина колонки 7,8 см; максимальна ширина 16,2 см), задля зручності користування ілюстраціями та естетичного вигляду статті.
 4. Нумерація ілюстративних матеріалів у тексті повинна бути наскрізною і послідовною, без пропусків. Ілюстрації (рисунки і таблиці) повинні бути пов’язані з текстом. Якщо на рисунку є позиції, тоді цифра, що позначає позицію, повинна бути у тексті виділена курсивом: (рис. 1, 24). Теж саме стосується і таблиць.
 5. На звороті роздруковані ілюстрації підписують: прізвище автора(-ів), назва статті, номер рисунка. Якщо ілюстрації мають умовні позначки — «легенду» — то вони повинні бути розшифровані у підрисунковому тексті. Підписи до рисунків наводять в рукопису після списку літературних.
 6. Електронні варіанти рисунків повинні бути подані у форматі TIFF або JPEG з розподільною здатністю щонайменше 300 dpi. Якщо ілюстрації кольорові, то бажано надавати їх, не переводячи у чорно-білий формат.
 7. Табличні матеріали до статті слід подавати у форматі, що відповідає технічним можливостям типографського друку. Вони не мають перевищувати 40 % загального обсягу статті, бути логічно і зрозуміло структурованими та обов’язково мати назву.

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.

Advertisements